Privacyverklaring

Bescherming van de privacy

Krea-Haus verbindt er zich toe de privacy van alle gebruikers van haar site vertrouwelijk te behandelen. Deze gegevens, die zowel rechtstreeks of onrechtstreeks door bvb. het gebruik van cookies of een geplaatste bestelling, worden uitsluitend intern gebruikt om bestellingen vlot te laten verlopen en alles correct te kunnen leveren. Krea-Haus bewaart uw gegevens zolang u een account heeft op de website. Wanneer u uw account laat opheffen, worden uw hieraan gekoppelde gegevens verwijderd. De klant staat zelf in voor de correctheid van zijn/haar gegevens alsook voor het eventueel opgegeven BTW nummer. Deze kunnen later aangepast worden binnen het account.
Op grond van de General Data Protection Regulation (GDPR) en de Algemene Verordening Gegevensbescherming 2018 (AVG) beschikt u over een aantal rechten met betrekking tot uw persoonsgegevens.
U heeft het recht kosteloos een kopie van de informatie die we over u bewaren, op te vragen.
U heeft het recht gegevens die wij over u hebben en die onjuist of onvolledig zijn, te corrigeren.
Waar van toepassing heeft u het recht om uw gegevens te blokkeren of te verwijderen. (het recht om te worden vergeten)
U heeft het recht een klacht in te dienen bij een toezichthoudende autoriteit.
Indien u zich inschrijft op (toekomstige) nieuwsbrieven dan zullen hiervoor uw gegevens gevraagd worden. Zo blijft u op de hoogte van eventuele acties, promoties en nieuwe artikelen die we u aanbieden. U kunt te allen tijde u hiervoor afmelden. Alle door ons ontvangen persoonlijke gegevens zullen noch aan derden worden doorverkocht, noch voor andere doeleinden worden gebruikt.